Regulamin dystans sprint

Regulamin V Triathlon Kraśnik, Dystans Sprint
26 sierpnia 2018 r.
I. Cel:
1. Promocja miasta Kraśnik.
2. Popularyzacja triathlonu w Polsce.
3. Wyłonienie zwycięzców na dystansie sprinterskim podczas Triathlon Kraśnik 2018.
II. Organizatorzy i współorganizatorzy:
1. Strefa Triathlonu.
2. Miasto Kraśnik.
3. Polski Związek Triathlonu.
4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku.
III. Termin / Miejsce zawodów:
1. 26 sierpnia 2018 r.
2. Miejsce startu i mety znajduje się nad Zalewem Kraśnickim.
3. Biuro zawodów będzie zlokalizowane nad Zalewem Kraśnickim (sobota – Stanica wędkarska, niedziela – biuro przy parkingu głównym). Szczegółowe godziny funkcjonowania Biura Zawodów dostępne są w harmonogramie zawodów.
IV. Trasa zawodów:
1. Pływanie: odbędzie na dystansie 750 m w Zalewie Kraśnickim (jedna pętla).
2. Start z linii brzegowej – pozycja stojąca.
3. Limit czasu ukończenia części pływackiej wynosi 30 minut.
4. Spodziewana temperatura wody: 18-22 C°. Pianki pływackie będą dozwolone.
5. Wyścig kolarski odbędzie się na dystansie 20 km (dwie pętle) po wyznaczonej przez Organizatora trasie o nawierzchni asfaltowej.
6. Trasa kolarska będzie zamknięta dla ruchu drogowego i zabezpieczona w newralgicznych punktach przez Policję, Straż Pożarną, Wolontariuszy. Ruch na większości trasy odbywać się będzie dwukierunkowo. Droga posiada wiele małych dojazdów, znajduje się przy niej wiele posesji, dlatego przez całą trasę bezwzględnie należy zachować pełną czujność. Zawodnicy mają obowiązek poruszać się prawą stroną jezdni i wyprzedzać innych zawodników po lewej stronie, zgodnie z zasadami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
7. Kask rowerowy jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników od momentu założenia go w strefie T1 do chwili ukończenia trasy kolarskiej i pozostawienia roweru w strefie T2.
8. Zawody w konwencji z dozwolonym draftingiem.
9. Organizator dopuszcza start jedynie na rowerach szosowych, bez możliwości stosowania nakładek do jazdy czasowej tzw. „lemondek” itp.
10. Limit czasu ukończenia trasy pływackiej i kolarskiej wynosi: 1 h 15 min.
11. Jakiekolwiek blokowanie zawodników na poszczególnych etapach zawodów jest kategorycznie zabronione.
12. W trakcie zawodów zakazane jest używanie przez zawodników wszelkich urządzeń komunikacyjnych typu: telefon komórkowy, odtwarzacze muzyki, radio.
13. Zawodnicy startujący w Triathlon Kraśnik 2018 mają obowiązek zapoznania się z trasami poszczególnych dystansów, na podstawie udostępnionych przed zawodami map i wizualizacji.
14. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z rowerem na pobocze drogi, w sposób niezakłócający przebiegu wyścigu.
15. W przypadku, gdy zawodnik umyślnie lub nieumyślnie skróci lub wydłuży trasę, Organizator nie przewiduje możliwości dokonania korekt czasu osiągniętego po przekroczeniu linii mety.
16. Od momentu zamknięcia trasy lub zakończenia wyścigu kontynuowanie zawodów jest niemożliwe.
17. Przekazany w ramach pakietu startowego numer startowy zawodnika musi być widoczny przez całe zawody za wyjątkiem etapu pływackiego.
18. Organizator zapewnia zawodnikom punkty odżywcze wyłącznie na trasie biegowej. W punktach dostępne będą: woda mineralna niegazowana, napoje izotoniczne oraz opcjonalnie batony energetyczne. Dodatkowo, przy punktach odżywczych na trasie biegowej dostępne będą gąbki nasączone wodą.
19. Wyrzucanie odpadów, tj. plastikowe kubki, bidony, worki po lodzie możliwe jest tylko w bezpośrednim sąsiedztwie punktów odżywiania.
20. Każdy zawodnik ma prawo do korzystania z własnych odżywek, które mogą być podawane przez trenerów lub osoby towarzyszące tylko i wyłącznie poza oficjalnymi strefami żywienia.
21. Toalety typu TOI TOI na trasie biegowej zlokalizowane będą przy strefie zmian a także w okolicach punktów odświeżania.
22. Organizator przewiduje oznaczenie trasy co 5 km. Trasa wymierzona zostanie za pomocą GPS.
23. Organizator przewiduje oznaczenie trasy: kolarskiej co 5 km oraz biegu co 1 km. Trasy wymierzone zostanie za pomocą GPS.
24. Limit ukończenia zawodów: 2 h.
V. Pomiar czasu
Elektroniczny pomiar czasu podczas trwania zawodów zapewni wynajęta przez Organizatora specjalistyczna firma.
VI. Klasyfikacja i kategorie wiekowe
1. Klasyfikacja generalna Kobiet.
2. Klasyfikacja generalne Mężczyzn.
3. Grupy wiekowe Kobiet:
✔ KJM (grupa wiekowa kobiet 16 – 17 lat),
✔ K 20 (grupa wiekowa kobiet 18 – 29 lat),
✔ K 30 (grupa wiekowa kobiet 30 – 39 lat),
✔ K 40 (grupa wiekowa kobiet 40 – 49 lat),
✔ K 50 (grupa wiekowa kobiet 50 – 54 lat),
✔ K 60 (grupa wiekowa kobiet powyżej 60 lat),
4.Grupy wiekowe mężczyzn:
✔ MJM (grupa wiekowa mężczyzn 16 – 17 lat)
✔ M 20 (grupa wiekowa mężczyzn 18 – 29 lat),
✔ M 30 (grupa wiekowa mężczyzn 30 – 39 lat),
✔ M 40 (grupa wiekowa mężczyzn 40 – 49 lat),
✔ M 50 (grupa wiekowa mężczyzn 50 – 59 lat),
✔ M 60 (grupa wiekowa mężczyzn 60 – 69 lat),
✔ M 70 (grupa wiekowa mężczyzn powyżej 70 lat).
5. Pozostałe klasyfikacje:
✔MPUK (Mistrzostwa Polski Branży Ubezpieczeniowej Kobiet),
✔MPUM (Mistrzostwa Polski Branży Ubezpieczeniowej Mężczyzn),
✔KK (najlepsza Kraśniczanka),
✔KL (najlepsza zawodniczka województwa lubelskiego),
✔MK (najlepszy Kraśniczanin),
✔MWM (najlepszy zawodnik województwa lubelskiego).
O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. Warunkiem przystąpienia do zawodów w klasyfikacji kraśnickiej i województwa lubelskiego – jest udokumentowanie stałego miejsca zameldowania.
VII. Nagrody
1. Zawodnicy w klasyfikacji generalnej Mężczyzn (I – V), Kobiet (I – V) otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki oraz nagrody pieniężne w kwocie:
a) I miejsce – 1.000,00 zł.
b) II miejsce – 750,00 zł.
c) III miejsce – 500,00 zł.
d) IV miejsce – 300,00 zł.
e) V miejsce – 200,00 zł.
2. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Miejsca I – III w pozostałych kategoriach otrzymają okolicznościowe statuetki oraz opcjonalnie pozyskane od Sponsorów nagrody rzeczowe.
4. Nagrody dublują się, co oznacza, ze zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej otrzymuje nagrodę również za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej.
5. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Triathlon Kraśnik 2018 otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród lub ich zmiany w wybranych przez siebie kategoriach.
7. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
8. Organizator nie wysyła nagród drogą pocztową.
VIII. Warunki uczestnictwa
1. Prawo do startu w zawodach posiadają osoby które: najpóźniej w dniu startu będą miały ukończone 16 lat i okażą podczas weryfikacji w Biurze Zawodów dokument stwierdzający tożsamość, a także wniosą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach z własnej woli.
2. Do uczestnictwa w zawodach niezbędne jest posiadanie jednorazowych lub rocznych licencji Polskiego Związku Triathlonu. Zasady i opłaty za przyznanie licencji dostępne są na stronie internetowej PZTri: www.triathlon.pl.
3. W przypadku zawodników pochodzących z zagranicy niezbędne jest posiadanie licencji wydanej przez krajową organizację triathlonową w państwie pochodzenia zawodników. Zawodnicy pochodzący z zagranicy, nieposiadający licencji swojego krajowego związku zobowiązani są do wykupienia jednorazowych licencji PZTri.
4. Organizator przewiduje możliwość zakupienia jednorazowej licencji w Biurze Zawodów oraz za pośrednictwem stworzonej przez PZTri specjalnej aplikacji.
IX. Zgłoszenia i opłata startowa
1. Zgłoszenia do Triathlon Kraśnik 2018 będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach: www.sts-timing.pl i www.triathlonkrasnik.pl.
2. Zgłoszenia on – line będą przyjmowane do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godz. 23:59 bądź do wyczerpania obowiązującego limitu.
3. Obowiązuje limit zawodników: 150 osób.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu zawodników.
5.Opłata za udział w Triathlon Kraśnik 2018 w zależności od terminu wynosi:
a) Do 28.02.2018r. – 100,00 zł.
b) Do 31.03.2018r. – 150,00 zł.
c) Do 31.05.2018r. – 180,00 zł.
d) Do 30.06.2018r. – 210,00 zł.
e) Do 31.07.2018r. – 240,00 zł.
f) Do 20.08.2018r. – 300,00 zł.
6. Opłata startowa dla Juniorów Młodszych (kategorie: KJM i MJM)
a) Do 30.06.2018r. – 80,00 zł.
b) Do 20.08.2018r. – 130,00 zł.
7. Opłaty startowej można dokonać przelewem na konto:
Nr Konta: 36 1020 5558 0000 8102 3231 0051
Nazwa: Strefa Triathlonu Tytuł wpłaty: Opłata startowa Triathlon Kraśnik 2018 – imię, nazwisko i rok urodzenia.
8. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienia się nazwiska zawodnika na liście startowej.
9. Organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na kolejny sezon.
10. Organizator ma prawo do wprowadzenia dodatkowych progów i wysokości opłat startowych.
11. Organizator wystawia rachunki na żądanie, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.03.2018 r.
12. Każdorazowa zmiana dystansu, nazwy klubu oraz jakichkolwiek innych danych osobowych zawodnika zgłoszonego do Triathlon Kraśnik 2018 jest możliwe za zgodą Organizatora tylko i wyłącznie do dnia 20 sierpnia 2018r.
13. Chęć dokonania zmian, o których mowa w pkt 12 należy zgłosić na adres e-mail: triathlonkrasnik@gmail.com
14. Każda zgłoszona zmiana obarczona jest opłatą manipulacyjną w wysokości 30,00 zł. na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do niewprowadzenia zgłoszonych przez zawodnika zmian.
X. Pakiet startowy
1. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.
2. Pakiet startowy należy odebrać osobiście w godzinach otwarcia Biura Zawodów.
3. Organizator nie przewiduje wysyłki nieodebranych pakietów startowych.
4. Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę do 30 czerwca 2018 roku. Po tym terminie takiej możliwości już nie ma. Przepisanie pakietu na innego zawodnika obarczone jest opłatą manipulacyjną w wysokości 50,00 zł. na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy.
5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Triathlon Kraśnik 2018 otrzymuje:
a) 3 numery startowe (na koszulkę, kask, rower wraz czterema agrafkami);
b) czepek;
c) pamiątkową koszulkę lub inny gadżet przygotowany przez Organizatora;
d) medal na mecie;
e) posiłek podczas Pasta Party (25.08.2018 r., sobota) – tylko zawodnik bez osób towarzyszących;
f) posiłek regeneracyjny po zawodach (26.08.2018 r., niedziela) – tylko zawodnik bez osób towarzyszących;
g) folder informacyjny Triathlon Kraśnik 2018;
h) upominki od sponsorów i partnerów imprezy;
i) Ubezpieczenie NNW na kwotę 10 tysięcy złotych/ osobę.
XI. Wyniki
Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronach internetowych: www.triathlonkrasnik.pl, www.sts-timing.pl oraz przekazane do informacji mediów.
XII. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Triathlon Kraśnik 2018 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Triathlon Kraśnik 2018 będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w ramach Triathlon Kraśnik 2018 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Triathlon Kraśnik 2018. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
XIII. Uwagi końcowe
1. Wszystkich uczestników w ramach Triathlon Kraśnik 2018 obowiązuje niniejszy regulamin. Brak znajomości niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania jego zapisów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników triathlonu, poprzez umieszczanie ich na wszelkich nośnikach pamięci, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas startu. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
6. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
8. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
9. Za metą w namiotach znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
10. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
11. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej zgodnej z przepisami Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
13. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
14. Protesty w formie pisemnej należy składać w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100,00 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja nie przyzna racji składającemu protest.
15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
16. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych klęsk żywiołowych tj. wichury, ulewne deszcze, podtopienia, powodzie, burze z piorunami, grad Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy i przełożenia jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
18. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i ponosi wiążące się z tym ryzyko. Dokonując zgłoszenia do Triathlon Kraśnik 2018 każdy zawodnik oświadcza, ze jest świadomy iż udział w zawodach związany jest z dużym wysiłkiem fizycznym i wiąże się z ryzykiem i zagrożeniem wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
19. Zawodnik nieprzestrzegający regulaminu może zostać zdyskwalifikowany z udziału w zawodach.
20. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.