Regulamin MP ELITA dystans standard

Regulamin

Mistrzostwa Polski w Triathlonie na dystansie Standard Elita/U23

V Triathlon Kraśnik, 26 sierpnia 2018 r. 

 

 1. Cel:
 2. Wyłonienie Mistrzów Polski na dystansie standard w kategoriach Elita i Młodzieżowiec podczas Triathlon Kraśnik 2018.
 3. Popularyzacja triathlonu w Polsce.
 4. Promocja miasta Kraśnik.
 5. Promocja województwa lubelskiego.

 

 1. Organizatorzy i współorganizatorzy:
 2. Strefa Triathlonu.
 3. Miasto Kraśnik.
 4. Polski Związek Triathlonu.
 5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku.

 

III. Termin / Miejsce zawodów:

 1. 26 sierpnia 2018 r.
 2. Miejsce startu i mety znajduje się nad Zalewem Kraśnickim.
 3. Biuro zawodów będzie zlokalizowane nad Zalewem Kraśnickim (sobota – Stanica wędkarska, niedziela – biuro przy parkingu głównym). Szczegółowe godziny funkcjonowania Biura Zawodów dostępne są w harmonogramie zawodów.

 

 1. Trasa zawodów:
 2. Pływanie: odbędzie na dystansie 1500 m w Zalewie Kraśnickim (dwie pętle z wyjściem z wody).
 3. Start z linii brzegowej – pozycja stojąca.
 4. Limit czasu ukończenia części pływackiej wynosi 30 minut.
 5. Spodziewana temperatura wody: 18-22 C°.
 6. Wyścig kolarski odbędzie się na dystansie 40 km (cztery pętle) po wyznaczonej przez Organizatora trasie o nawierzchni asfaltowej.
 7. Trasa kolarska będzie zamknięta dla ruchu drogowego i zabezpieczona w newralgicznych punktach przez Policję, Straż Pożarną, Wolontariuszy. Ruch na większości trasy odbywać się będzie dwukierunkowo. Droga posiada wiele małych dojazdów, znajduje się przy niej wiele posesji, dlatego przez całą trasę bezwzględnie należy zachować pełną czujność. Zawodnicy mają obowiązek poruszać się prawą stroną jezdni i wyprzedzać innych zawodników po lewej stronie, zgodnie z zasadami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
 8. Zawody w konwencji z dozwolonym draftingiem.
 9. Limit czasu ukończenia trasy pływackiej i kolarskiej wynosi: 1h 40 min.
 10. Organizator zapewnia zawodnikom punkty odżywcze wyłącznie na trasie biegowej. W punktach dostępne będą: woda mineralna niegazowana, napoje izotoniczne oraz opcjonalnie batony energetyczne. Dodatkowo, przy punktach odżywczych na trasie biegowej dostępne będą gąbki nasączone wodą.
 11. Wyrzucanie odpadów, tj. plastikowe kubki, bidony, worki po lodzie możliwe jest tylko w bezpośrednim sąsiedztwie punktów odżywiania.
 12. Organizator przewiduje oznaczenie trasy: kolarskiej co 5 km oraz biegu co 1 km. Trasy wymierzone zostanie za pomocą GPS.
 13. Trasa biegu odbędzie się na dystansie 10 km (2 pętle). Nawierzchnia: kostka brukowa oraz asfalt.
 14. Limit ukończenia zawodów: 2 h 30 minut.

 

 1. Pomiar czasu
 2. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
 3. Na trasie Imprezy będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 4. Pomiar czasu odbywa się za pomocą zwrotnych chipów.
 5. Pozostawanie na trasie Imprezy po upływie wyznaczonego czasu, jak również niestosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.

 

 1. Klasyfikacja i kategorie wiekowe
 2. Klasyfikacja generalna Kobiet.
 3. Klasyfikacja generalne Mężczyzn.
 4. U23 Kobiet.
 5. U23 Mężczyzn.
 6. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia zawodnika.

 

VII. Nagrody

 1. Sześć najlepszych osób wśród kobiet i mężczyzn w klasyfikacji generalnej elity oraz trzy wśród młodzieżowców, otrzymają medale, puchary oraz nagrody, a zwycięzcy tytuły Mistrzów Polski na dystansie standard na rok 2018.

 

Nagrody kat. Elita:

a) I miejsce – 3.000,00 zł.

b) II miejsce – 2.000,00 zł.

c) III miejsce – 1.500,00 zł.

d) IV miejsce – 1.000,00 zł.

e) V miejsce – 750,00 zł.

e) V miejsce – 500,00 zł.

Nagrody kat. U/23:

a) I miejsce – 1.000,00 zł.

b) II miejsce – 750,00 zł.

c) III miejsce – 500,00 zł.

 

 

 1. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Nagrody dublują się, co oznacza, ze zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej otrzymuje nagrodę również za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej.
 3. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki zostaną wyróżnieni okolicznościowymi medalami ukończenia zawodów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród lub ich zmiany w wybranych przez siebie kategoriach.
 5. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 6. Organizator nie wysyła nagród drogą pocztową.

 

VIII. Warunki uczestnictwa

Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które:

 1. Posiadają licencje zawodniczą Polskiego Związku Triathlonu.
 2. Wniosą opłatę startową (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty).

 

 1. Zgłoszenia i opłata startowa
 2. Zgłoszenia do Triathlon Kraśnik 2018 będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach: www.sts-timing.pl i www.triathlonkrasnik.pl.
 3. Zgłoszenia on – line będą przyjmowane do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godz. 23:59 .
 4. Opłata za udział w Triathlon Kraśnik 2018 w zależności od terminu wynosi:
 5. a) Do 30.06.2018r. – 100,00 zł.
 6. b) Do 20.08.2018r. – 150,00 zł.
 7. Opłaty startowej można dokonać przelewem na konto:

 

Nr Konta: 36 1020 5558 0000 8102 3231 0051

Nazwa: Strefa Triathlonu
Tytuł wpłaty: Opłata startowa Triathlon Kraśnik 2018 – imię, nazwisko i rok urodzenia.

 

 1. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się nazwiska zawodnika na liście startowej.
 2. Organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na kolejny sezon.
 3. Organizator ma prawo do wprowadzenia dodatkowych progów i wysokości opłat startowych.
 4. Organizator wystawia rachunki na żądanie, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.04.2018 r.
 5. Każdorazowa zmiana dystansu, nazwy klubu oraz jakichkolwiek innych danych osobowych zawodnika zgłoszonego do Triathlon Kraśnik 2018 jest możliwe za zgodą Organizatora tylko i wyłącznie do dnia 20 sierpnia 2018r.
 6. Chęć dokonania zmian, o których mowa w pkt 9 należy zgłosić na adres e-mail: triathlonkrasnik@gmail.com
 7. Każda zgłoszona zmiana obarczona jest opłatą manipulacyjną w wysokości 30,00 zł. na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewprowadzenia zgłoszonych przez zawodnika zmian.

 

 1. Wyniki

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronach internetowych: www.triathlonkrasnik.pl,                      www.sts-timing.pl oraz przekazane do informacji mediów.

 

 1. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Triathlonu.

 

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników Triathlon Kraśnik 2018 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Triathlon Kraśnik 2018 będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem                    w ramach Triathlon Kraśnik 2018 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą

miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

 1. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Triathlon Kraśnik 2018. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 4. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 

XIII. Uwagi końcowe

 1. Wszystkich uczestników w ramach Triathlon Kraśnik 2018 obowiązuje niniejszy regulamin. Brak znajomości niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania jego zapisów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników triathlonu, poprzez umieszczanie ich na wszelkich nośnikach pamięci, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas startu. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
 5. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
 6. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt.
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 8. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 9. Za metą w namiotach znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
 10. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 11. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej zgodnej z przepisami Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
 13. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja odwoławcza.
 14. Protesty w formie pisemnej należy składać w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100,00 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja nie przyzna racji składającemu protest.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 16. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych klęsk żywiołowych tj. wichury, ulewne deszcze, podtopienia, powodzie, burze z piorunami, grad Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy i przełożenia jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
 17. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i ponosi wiążące się z tym ryzyko. Dokonując zgłoszenia do Triathlon Kraśnik 2018 każdy zawodnik oświadcza, ze jest świadomy iż udział w zawodach związany jest z dużym wysiłkiem fizycznym i wiąże się z ryzykiem i zagrożeniem wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 18. Zawodnik nieprzestrzegający regulaminu może zostać zdyskwalifikowany z udziału w zawodach.
 19. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator w uzgodnieniu z Sędzią Głównym.
 20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.