Regulamin Sztafety Dystans Sprint

Regulamin Sztafet
IX Triathlon Kraśnik – Mistrzostwa Polski Straży Pożarnej
7 sierpnia 2022 r.

I. Cel:
1. Wyłonienie zwycięzców sztafet Triathlon Kraśnik 2022.
2. Popularyzacja triathlonu w Polsce.
3. Promocja miasta Kraśnik.
4. Promocja województwa lubelskiego.
II. Organizatorzy i współorganizatorzy:
1. Strefa Triathlonu.
2. Miasto Kraśnik.
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku.
4. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
III. Termin / Miejsce zawodów:
1. 7 sierpnia 2022 r.
2. Miejsce startu i mety znajduje się nad Zalewem Kraśnickim.
3. Biuro zawodów będzie zlokalizowane nad Zalewem Kraśnickim. Szczegółowe godziny funkcjonowania Biura Zawodów dostępne są w harmonogramie zawodów.
IV. Trasa zawodów:
1. Pływanie:
– dystans olimpijski: 1500 m w Zalewie Kraśnickim (dwie pętle z wyjściem z wody).
– dystans sprint: 750 m w Zalewie Kraśnickim (jedna pętla).
2. Start z linii brzegowej – pozycja stojąca.
3. Limit czasu ukończenia części pływackiej wynosi 60 minut (olimpijski) oraz 30 min (sprint).
4. Spodziewana temperatura wody: 18-22 C°.
5. Wyścig kolarski odbędzie się po wyznaczonej przez Organizatora trasie o nawierzchni asfaltowej:
– dystans olimpijski: 40 km (cztery pętle) – Zawody w konwencji z NIEDOZWOLONYM draftingiem. Wobec zawodników łamiących przepisy o zakazie draftingu będą nakładane kary zgodnie z przepisami sportowymi Polskiego Związku Triathlonu doliczane do czasu końcowego rywalizacji. Organizator dopuszcza start na rowerach czasowych;
– dystans sprint: 20 km (dwie pętle) – Zawody w konwencji z dozwolonym draftingiem. Organizator nie dopuszcza startu na rowerach: czasowych oraz elektrycznych. Zabrania się stosowania kokpitów czasowych oraz lemondek również tych „krótkich” (nie mogą wykraczać poza klamkomanetki kierownicy).
6. Trasa kolarska będzie zamknięta dla ruchu drogowego i zabezpieczona w newralgicznych punktach przez Policję, Straż Pożarną, Wolontariuszy. Ruch na większości trasy odbywać się będzie dwukierunkowo. Droga posiada wiele małych dojazdów, znajduje się przy niej wiele posesji, dlatego przez całą trasę bezwzględnie należy zachować pełną czujność. Zawodnicy mają obowiązek poruszać się prawą stroną jezdni i wyprzedzać innych zawodników po lewej stronie, zgodnie z zasadami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
7. Kask rowerowy jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników od momentu założenia go w strefie T1 do chwili ukończenia trasy kolarskiej i pozostawienia roweru w strefie T2.
8. Zawody w konwencji z dozwolonym draftingiem.
9. Organizator nie dopuszcza startu na rowerach: czasowych oraz elektrycznych. Zabrania się stosowania kokpitów czasowych oraz lemondek również tych „krótkich” (nie mogą wykraczać poza klamkomanetki kierownicy).
10. Limit czasu ukończenia trasy pływackiej i kolarskiej wynosi: 2h 30 min (dystans olimpijski) oraz 1 h 15 min (dystans sprint).
11. Jakiekolwiek blokowanie zawodników na poszczególnych etapach zawodów jest kategorycznie zabronione.
12. W trakcie zawodów zakazane jest używanie przez zawodników wszelkich urządzeń komunikacyjnych typu: telefon komórkowy, odtwarzacze muzyki, radio.
13. Zawodnicy startujący w Triathlon Kraśnik 2022 mają obowiązek zapoznania się z trasami poszczególnych dystansów, na podstawie udostępnionych przed zawodami map i wizualizacji.
14. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z rowerem na pobocze drogi, w sposób niezakłócający przebiegu wyścigu.
15. W przypadku, gdy zawodnik umyślnie lub nieumyślnie skróci lub wydłuży trasę, Organizator nie przewiduje możliwości dokonania korekt czasu osiągniętego po przekroczeniu linii mety.
16. Od momentu zamknięcia trasy lub zakończenia wyścigu kontynuowanie zawodów jest niemożliwe.
17. Przekazane w ramach pakietu startowego numery startowe zawodników muszą być widoczne przez całe zawody za wyjątkiem etapu pływackiego.
18. Organizator zapewnia zawodnikom punkty odżywcze wyłącznie na trasie biegowej. W punktach dostępne będą: woda mineralna niegazowana.
19. Wyrzucanie odpadów, tj. plastikowe kubki, bidony, worki po lodzie możliwe jest tylko w bezpośrednim sąsiedztwie punktów nawadniania w wyznaczonych do tego miejscach.
20. Toalety typu TOI TOI na trasie biegowej zlokalizowane będą przy strefie zmian, a także w okolicach punktów odświeżania.
21. Trasa biegu o nawierzchni kostka brukowa oraz asfalt:
– dystans olimpijski: 10 km (dwie pętle);
– dystans sprint: 5 km (jedna pętla).
24. Limit ukończenia zawodów:
– dystans olimpijski: 240 min.
– dystans sprint: 120 min.
V. Pomiar czasu
Elektroniczny pomiar czasu podczas trwania zawodów zapewni wynajęta przez Organizatora specjalistyczna firma.
VI. Klasyfikacje
W wyścigu sztafet nie ma podziału na płeć i kategorie wiekowe.
1. Klasyfikacja generalna Sprint (I-III).
2. Klasyfikacja generalna Olimpijka (I-III).
3. Mistrzostwa Polski Straży Pożarnej Olimpijka (I-III).
VII. Nagrody
1. Trzy sztafety na obu dystansach, które najszybciej pokonają trasę zawodów otrzymają statuetki dla wszystkich członków sztafety.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.
3. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli sztafety Triathlon Kraśnik otrzymają pamiątkowe medale.
4. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
5. Organizator nie wysyła nagród drogą pocztową.
VIII. Warunki uczestnictwa
1. W zawodach (sztafecie) mogą wziąć udział osoby, które urodziły się w roku 2006 i starsze oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie.
2. W przypadku zawodniczek i zawodników niepełnoletnich (16 lat i więcej) wymagana będzie pisemna zgoda na udział w zawodach opiekuna prawnego.
3. W skład sztafety wchodzą trzy osoby, z których:
SPRINT
– pierwsza osoba płynie 750 m,
– druga osoba jedzie rowerem 20 km,
– trzecia osoba biegnie 5 km.
OLIMPIJSKI
– pierwsza osoba płynie 1500 m,
– druga osoba jedzie rowerem 40 km,
– trzecia osoba biegnie 10 km.
4. Każda drużyna wyznacza kapitana, który reprezentuje drużynę i zgłasza ją do zawodów.
5. Jeden uczestnik sztafety może pokonać jeden odcinek (pływanie lub rower lub bieg).
6. W skład sztafet mogą wchodzić kobiety i/lub mężczyźni, dopuszczone będą sztafety mieszane.
IX. Zgłoszenia i opłata startowa
1. Zgłoszenia do Triathlon Kraśnik 2022 będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach: www.sts-timing.pl i www.triathlonkrasnik.pl.
2. Zgłoszenia on – line będą przyjmowane do dnia 31 lipca 2022 r. do godz. 23:59 bądź do wyczerpania obowiązującego limitu.
3. Obowiązuje limit sztafet: 20 na dystansie olimpijskim oraz 20 na dystansie sprint.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu sztafet.
5. Opłata za udział w Triathlon Kraśnik 2022 w zależności od terminu oraz dystansu wynosi:
Data/dystans
SPRINT:
OLIMPIJSKI – Mistrzostwa Polski OSP:
Do 30.04.2022 r.
239,99 zł.
299,99 zł.
Do 31.05.2022 r
269,99 zł.
329,99 zł.
Do 30.06.2022 r.
299,99 zł.
359,99 zł.
Do 31.07.2022 r.
329,99 zł.
389,99 zł.
6. Opłaty startowej można dokonać przelewem na konto:
Nr Konta: 36 1020 5558 0000 8102 3231 0051
Nazwa: Strefa Triathlonu Tytuł wpłaty: Opłata startowa Triathlon Kraśnik 2022 Sztafety – nazwa ekipy.
7. Dowodem zaksięgowania opłaty startowej jest pojawienie się nazwy sztafety na liście startowej.
8. Organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na kolejny sezon. Wyjątkami są sytuacje opisane w punkcie 16 (Opłata od rezygnacji ze startu) oraz w uwagach końcowych XIV punkt 20.
9. Organizator ma prawo do wprowadzenia dodatkowych progów i wysokości opłat startowych.
10. Organizator wystawia rachunki na żądanie, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.08.2022 r.
11. Każdorazowa zmiana dystansu, nazwy sztafety oraz jakichkolwiek innych danych osobowych zgłoszonej ekipy do Triathlon Kraśnik 2022 jest możliwe za zgodą Organizatora tylko i wyłącznie do dnia 31 lipca 2022 r.
12. Chęć dokonania zmian, o których mowa w pkt 11 należy zgłosić na adres e-mail: triathlonkrasnik@gmail.com
13. Każda zgłoszona zmiana obarczona jest opłatą manipulacyjną w wysokości 30,00 zł. na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do niewprowadzenia zgłoszonych przez zawodnika zmian, tym samym w takim przypadku zawodnik nie poniesie kosztu opłaty manipulacyjnej.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i inne uszczerbki na zdrowiu, a także szkody częściowe oraz całkowite w mieniu uczestników oraz wszelkie straty o charakterze majątkowym. Wszyscy uczestnicy startujący w Triathlon Kraśnik robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.
16. Opłata od rezygnacji ze startu: – Zawodnicy mogą zagwarantować sobie możliwość rezygnacji ze startu bez podania przyczyny za dodatkową, bezzwrotną opłatą w wysokości 20% wartości wybranego przez nich pakietu startowego; – Wybierając taką opcję, w przypadku rezygnacji ze startu, zawodnik otrzyma 100% wniesionej opłaty za pakiet startowy pod warunkiem zgłoszenia chęci rezygnacji ze startu mailowo na adres triathlonkrasnik@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 7 lipca 2022 do godziny 23:59; – Opcja dodatkowej opłaty od rezygnacji ze startu jest dostępna tylko podczas rejestracji na zawody i nie podlega zwrotowi.
X. Pakiet startowy
1. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.
2. Pakiet startowy należy odebrać osobiście w godzinach otwarcia Biura Zawodów.
3. Organizator nie przewiduje wysyłki nieodebranych pakietów startowych.
4. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Triathlon Kraśnik 2022 otrzymuje: a) prawo do udziału w zawodach;
b) czepek pływacki (obowiązek startu);
c) pamiątkową koszulkę lub inny gadżet przygotowany przez Organizatora x3;
d) pamiątkowy medal x3;
e) pakiet numerów startowych (na koszulkę, kask, rower);
f) racebook Triathlon Kraśnik 2022;
g) upominki od sponsorów i partnerów imprezy;
h) ubezpieczenie NNW na kwotę 5 tysięcy złotych/ osoba x3;
i) profesjonalne zabezpieczenie ratownicze etapu pływackiego;
j) profesjonalne zabezpieczenie medyczne;
k) wodę w wyznaczonych strefach;
l) pakiet regeneracyjny po zawodach; m) profesjonalny pomiar czasu; n) nadzór sędziów nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji.
XI. Wyniki
Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronach internetowych: www.triathlonkrasnik.pl, www.sts-timing.pl oraz przekazane do informacji mediów.
XII. Ochrona danych osobowych
1. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.
2. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
4. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w zawodach, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w zawodach oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w imprezie, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania startu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
XIII. Uwagi końcowe
1. Wszystkich uczestników w ramach Triathlon Kraśnik 2022 obowiązuje niniejszy regulamin. Brak znajomości niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania jego zapisów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników triathlonu, poprzez umieszczanie ich na wszelkich nośnikach pamięci, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas startu. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
6. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt. Organizator umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
8. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
9. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
10. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej zgodnej z przepisami Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
12. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie Komisja powołana przez Organizatora.
13. Protesty w formie pisemnej należy składać w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100,00 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja nie przyzna racji składającemu protest.
14. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
15. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych klęsk żywiołowych tj. wichury, ulewne deszcze, podtopienia, powodzie, burze z piorunami, grad Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy i przełożenia jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
16. Zawodnik nieprzestrzegający regulaminu może zostać zdyskwalifikowany z udziału w zawodach.
17. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w szczególności w przypadku zmiany sytuacji związanej z epidemią Sars-CoV-2 lub zmianą przepisów prawnych w tym zakresie. Uczestnicy, którzy dokonali rejestracji, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie.
20. Ze względu na panującą sytuację związaną z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizator oświadcza, że:
a) zastrzega sobie prawo do przerwania zawodów, jeżeli uzna, że dalsze kontynuowanie zagraża zdrowiu lub życiu uczestników;
b) skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz któregokolwiek z etapów zawodów, nie stanowi podstawy do zwrotu wniesionych opłat;
c) w przypadku odwołania zawodów przed ich rozpoczęciem uczestnikom przysługuje zwrot wniesionych opłat lub przeniesienie opłaty startowej na dowolną inną imprezę organizowaną przez Organizatora do końca 2022 roku;
d) zastrzega sobie prawo do zmniejszenie limitu ilości osób startujących i w tym przypadku zwrotu wpisowego oraz niedopuszczenia osób do startu, które wykraczają ponad nowy limit. Decyduje kolejność zgłoszeń.